ทน.ขก เสนอร่างMOUต่อรมว.เกษตรฯใช้พท.ศูนย์วิจัยข้าวพัฒนาTODรถLRT

เทศบาลนครขอนแก่นเสนอร่าง MOU ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พัฒนา TOD เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา LRT พัฒนาเมืองให้กระชับ(Compact City) สู่ความยั่งยืนเตรียมพร้อมเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ารางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธาเทศบาล พลตรี ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS และ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เพื่อเสนอร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พัฒนา TOD (Transit-Oriented Development ) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ สำราญ-ท่าพระ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมือง และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างโครงสร้างเมืองอย่างนำสมัยและยั่งยืน

ซึ่งในที่ประชุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับข้อเสนอ ร่างบันทึก MOU เพื่อนำไปพิจารณาในการดำเนินโครงการร่วมกันทุกฝ่าย คาดว่าจะพิจารณาร่าง MOU ร่วมกันแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ โดยพิจารณาด้านความเหมาะสมในการพัฒนาร่วมกันโครงการ และผลกระทบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบต่อไป