ผู้นำ 5 เทศบาลขก.ผู้บริหาร KKTS ประชุมเตรียมพบ รมว.เกษตร 12กพ.นี้

ผู้นำ 5 เทศบาลขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร KKTS ประชุมเตรียมพร้อมพบ รมว.เกษตร 12 ก.พ.นี้ ขอใช้พื้นที่จากสถานีวิจัยข้าวเป็นพื้นที่พัฒนาพื้นที่ TOD

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร 4 เทศบาล และผู้บริหาร KKTS ร่วมกันประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการขอนแก่น Smart City ระยะที่ 1 การรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ระยะที่ 1 สายเหนือ-ใต้ระยะทาง 22 กิโลเมตร พร้อมหารือก่อนเข้าพบรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอใช้พื้นที่จากสถานีวิจัยข้าวเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการและพัฒนาพื้นที่ TOD ณ ห้องประชุมอุดรตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีนายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองศิลา เทบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ ผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS รายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา และแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) ศูนย์ทดลองพันธุ์ข้าว พื้นที่ทดแทน การจัดทำร่าง MOU และการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมตัวก่อนการเข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 12 ก.พ.61เพื่อขอใช้พื้นที่จากสถานีวิจัยข้าวเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการและพัฒนาพื้นที่ TOD ประการที่สองคือ การรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และขอคำปรึกษาในการดำเนินโครงการฯ ต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประการที่สามคือ การเตรียมการเพื่อขอเข้าพบและปรึกษาหารือกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าของโครงการและดำเนินโครงการ