ผู้บริหารทน.ขก. รุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ชุมชนเทพารักษ์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่มอบเงิน ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคให้กับนางสาวจ่อย แคนสา ชาวชุมชนเทพารักษ์ 4 ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. ณ บ้านริมทางรถไฟ ชุมชนเทพารักษ์ 4 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล ดร.จันทนภา แสวงการ, นางสาวภาสินี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาล, ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ ,นางสาวนวลจันทร์ แซ่โซว ประธานชุมชนเทพารักษ์ 4 และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่มอบเงิน ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภค เบื้องต้นให้กับนางสาวจ่อย แคนสา ชาวชุมชนเทพารักษ์ 4 (อายุ 64 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และมีสมาชิก จำนวน 3 คน) ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบหมายให้สำนักสวัสดิการสังคมดำเนินการเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับนางสาวจ่อย แคนสา ต่อไป