รับนโยบาย “รับเรื่องร้องทุกข์” เชิงรุกอย่างบูรณาการ

รับนโยบาย “รับเรื่องร้องทุกข์” เชิงรุกอย่างบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวทัญญุตา ธวัชโขติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ นางนวล พงษ์เพียจันทร์ หัวหน้าฝ่ายเลานุการนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหา “การร้องทุกข์” ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากสถิติผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีสถิติรายงาน ดังนี้

**เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กันยายน 2560

มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน 3,072 เรื่อง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,794 เรื่อง

-ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 245 คำร้อง

**เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

-มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน 884 เรื่อง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 605 เรื่อง

-อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 279 คำร้อง

(หมายเหตุ : ดำเนินการเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วขึ้น)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการระบบการรับเรื่องร้องทุกข์รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างทันถ่วงที อีกทั้งยังเป็นการปรับกลยุทธ์การทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นอย่างบูรณาการ

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆสามารถแจ้งการร้องทุกข์ของเทศบาลสามารถได้ 6 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 สามารถยื่นคำร้องที่ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น

ช่องทางที่ 2 ผ่านทาง Application ของเทศบาล ชื่อว่า YouPhee

ช่องทางที่ 3 ทาง เวปไซต์ของเทศบาลนครขอนแก่น

3.1 เข้า WWW.KKMUNI.GO.TH หรือ เทศบาลนครขอนแก่น

3.2 คลิ้กระบบฐานข้อมูล คลิ้กไปที่ ระบบร้องทุกข์

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนได้กับประธานชุมชนจำนวน 95 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

ช่องทางที่ 5 สื่อโซเชียลมีเดียสาธารณะ คือ

- FACEBOOK : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

- FANPAGE : เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล

ช่องทางอื่นๆ สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ภายในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)ได้แก่

**สำนักปลัดเทศบาล เบอร์ติดต่อ 043 - 221185

(ร้องเรียนคนเร่ร่อนพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลที่สร้างความเดือนร้อน)

**สำนักการช่าง เบอร์ติดต่อ 043 - 221578

(โครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น )

**สำนักสวัสดิการ เบอร์ติดต่อ 043 - 271210

(คนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ)

**สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ติดต่อ 043 - 225514

(เหตุรำคาญจากกลิ่น,เสียง,ควันต่างๆ , สุนัข ,แมว สัตว์เลี้ยงต่างๆ)

แจ้งเกี่ยวกับ การเก็บขยะ, เศษกิ่งไม้ต่างๆ เบอร์ติดต่อ 043 - 223880

**สำนักทะเบียนราษฎร์ เบอร์ติดต่อ 043 - 223648

(แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทำบัตรประชาชน)

**ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เบอร์ติดต่อ 043 – 221184,227911

เบอร์ ด่วน 199

(สัตว์มีพิษเข้าบ้าน ไฟไหม้ น้ำท่วม สาธารณภัยต่างๆ)

**กองวิชาการและแผนงาน เบอร์ติดต่อ 043 – 221667

(ระบบสารสนเทศ, งบประมาณ,แผนงานและประเมินผล)

**สำนักการศึกษา เบอร์ติดต่อ 043 – 225166

(ด้านการศึกษาต่างๆ ,ระบบการศึกษา ,การเรียน-การสอน)