นครขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎ์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎ์ธานี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 นำโดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาชน ทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้บรรยายถึงการดำเนินการพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่การเป็น Smart City ทั้ง 7 ด้าน มุ่งตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการทุกมิติ เสริมนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการนำกลไกประชารัฐ เทคโนโลยี มาแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส และการกระจายอำนาจ พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ให้ท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา นายจรูญ โชติประดับ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับด้วย