ทน.ขก. ร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีแคนาดาสู่การพัฒนา Smart City

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต้อนรับและร่วมงานสัมมนา เทคโนโลยีแคนาดาสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะขอนแก่น Smart City Mission ประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561 ซึ่งในวันนี้เป็นเรื่อง “รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยรัฐบาลท้องถิ่น” Public-Private Partnerships by Local Government Units

ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Rajith Fernando ที่ปรึกษา CPCS Transcom Ltd. (ซีพีซีเอส ทรานส์คอม จำกัด) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการระดมทุนการลงทุนภาคเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะจากภาครัฐและเอกชน ร่วมกับ นายเอกสิทธิ์ จุลกิตติพันธ์ ผู้แทนจากสำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงการพัฒนาเมืองขอนแก่น ที่มีลักษณะ Public-Private Partnerships (PPP) มีจุดเริ่มต้น จาก Khon Kaen Smart City เน้นเรื่อง Smart Mobility จากความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สายเหนือ - ใต้ (สำราญ - ท่าพระ) เพื่อเป็นการลดภาระให้ภาครัฐ โดยภาคสังคมและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดการเมืองต่อไป พร้อมกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การขอใช้พื้นที่ การระดมทุน การพัฒนา TOR การร่วมลงทุนของภาคเอกชน เป็นต้น

โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Co-founder บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผจก.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ร่วมรับฟังการทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศแคนาดาสู่การพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต