นายกฯ ร่วมประชุมหารือโครงการแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมหารือโครงการแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และพลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พลเอก ไชยพร รัตแพทย์ ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ กทพ. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา เทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 23,000 ล้านบาท ( ค่าเวนคืนที่ดินประมาณ 5,000 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 18,000 ล้านบาท ) ซึ่งแผนเดิมวางไว้ที่อีก 20 ข้างหน้า แต่เนื่องจากโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เช่น รถไฟรางคู่, รถไฟความเร็วสูง, รถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม, โครงการ LRT สายเหนือ-ใต้ ( สำราญ-ท่าพระ), ศูนย์ประชุม KICE, การเป็น MICE CITY ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น กว่า 5,000,000 คนต่อปีในปัจจุบัน, การขยายสนามบิน ฯลฯ จึงทำให้ขอนแก่นเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการที่เมืองมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว หากไม่หาแนวทางในการดำเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์และลดผลกระทบของโครงการตั้งแต่เนิ่นๆ การดำเนินโครงการฯในอนาคตอาจเกิดความซับซ้อน และงบประมาณอาจสูงกว่าแผนที่วางไว้ จึงขอให้หน่วยงานภายในจังหวัด เผยแพร่โครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวต่อไป