รองนายกฯ ร่วมประชุมมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2560 คณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

โดยมี ดร. อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช อดีตนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ประธานมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผจก.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายโชคชัย คุณวาสี ประธานกองทุนประชารัฐจังหวัดขอนแก่น พันโทพิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมฯในวันนี้ ในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560 ได้แก่ การดำเนินงานการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมูลนิธิเป็นแกนประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ โครงการร่วมมือบนถนนมิตรภาพ โครงการพัฒนากลไกลสนับสนุนจิตอาสาประชารัฐจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งเสนอแผนการดำเนินการในปี 2561 และหารือการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 สภาเกษตรจังหวัดขอนแก่น สภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า รวมไปถึงภาคีเครือข่ายโครงการจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม ในด้านต่างๆให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ส่งผลให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน