นายกนครขอนแก่นนำคณะเข้าพบ รมว.คมนาคม รายงานคืบหน้าระบบขนส่งรางเบา

นายกนครขอนแก่นนำคณะเข้าพบ รมว.คมนาคม รายงานคืบหน้าระบบขนส่งรางเบา :

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ โดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-คณะทำงาน ได้แก่ นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณะบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รอง ผอ.ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มข. พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัท KKTS จำกัด นายปัญญา เกิดศักดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท KKTS จำกัด นายสามารถ อังวราวงศ์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารบริษัท KKTS จำกัด และนายรังสรรค์ อุดมศรี ที่ปรึกษา SIRDC มข

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้รายงานว่า จากการที่ระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบในรายละเอียด Draft Final Report ซึ่งมีการศึกษาออกแบบ/การจัดตั้งบริษัท KKTS จำกัด /การขอใช้ที่ดินเพื่อจัดทำโครงการ/การขอใช้พื้นที่เขตทางหลวง/การประสานหน่วยงานต่างๆของคณะทำงานโครงการจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนรายงานโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อการพัฒนาเมือง เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ศูนย์ประชุม KICE การพัฒนาสนามบิน MICE CITY SMART CITY เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเมืองในหลายๆด้าน โดยได้รายงานนโยบายระดับท้องถิ่นที่จะส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ KKTS รายงานเรื่องความก้าวหน้าของโครงการ ส่วนของ DEPOT/TOD /การลงทุน/การออกแบบและการก่อสร้าง/การบริหารจัดการระบบ ซึ่งนายกเทศมนตรีได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงคมนาคมเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการด้วย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในหัวเมืองใหญ่โดยเน้นที่ระบบการเชื่อมต่อ (Connectivity) /สนามบิน/รถไฟรางคู่/รถไฟความเร็วสูง/ระบบขนส่งภายในเมือง/บขส) และการดำเนินการจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนรูปแบบดำเนินโครงการทั้งเทศบาล 5 เทศบาลที่ระบบรถไฟฟ้ารางเบา LRT ผ่าน ให้สามารถทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งกระทรวงคมนาคมในการเป็นเจ้าของว่าบริษัท KKTS โดยกระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการจัดการจราจรทางบกและขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป