ทน.ขก. จับมือสถาบันขงจื่อ ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ทน.ขก. จับมือสถาบันขงจื่อยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล : จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมส่งผลทำให้ภาษาจีนมีบทบาททั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆของโลก สามารถเพิ่มโอกาสทางการทำงาน และอาจพัฒนากลายมาเป็นภาษาสากลแทนภาษาอังกฤษในอนาคต ดังนั้นการจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีน จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการศึกษาของเยาวชนไทย

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมภาษาจีน โดยมี ผศ. ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายไทย) พร้อมด้วย รศ. หู หลิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฝ่ายจีน) พร้อมด้วยนายยุทธ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 แห่งร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้เด็ก-เยาวชนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 แห่ง ได้เรียนรู้และสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จึงให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีน และเห็นว่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับคนไทย พร้อมทั้งเผยแพร่แลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยการจัดผู้เชี่ยวชาญร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรของเทศบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งจัดให้มีการวัดมาตรฐานการศึกษาด้านภาษาจีนเพื่อวัดระดับความรู้ของเยาวชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าการเรียนการสอนของสถาบันขงจื่ออย่างมีคุณภาพต่อไป