รางวัลพระปกเกล้าเกียรติภูมิของท้องถิ่น ปี 60

รางวัลพระปกเกล้าเกียรติภูมิของท้องถิ่น ปี 60

สถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของรัฐสภาที่ให้ความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้ก้าวสู่ปีที่ 17 และในปี 2560 สถาบันพระปกเกล้าได้แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2. รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ 3. รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม สำหรับในปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมส่งผลงานด้านที่ 2 คือ การเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการวิชาการและแผนงาน เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 2560 เกียรติภูมิท้องถิ่น KPI Awards ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ประจำปี 2560 จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ

ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ใน หัวข้อโครงการเพื่อลดความขัดแย้ง ได้แก่ โครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เฟสที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ และโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้านการเสริมสร้างสามัคคี สันติสุขและความสมานฉันท์ ได้แก่ กิจกรรมอาสาสมาร์ท

ประวัติการเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าของเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2544จากด้านความเป็นเลิศ ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ( ปี 25544 และ 2546)และพระปกเกล้าทองคำปี 2549 รางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ( ปี 2553) รางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม (ปี 2554 2557 และ 2558 ) ปี 2555 ในด้านนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้พิจารณาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2559 รางวัลพระปกเกล้าทองคำด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม สำหรับรางวัลพระปกเกล้าต่างๆที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับมานั้นจะบรรลุถึงความสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคีเครือข่ายที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภารกิจ ทุกโครงการอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ ความสำเร็จของการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ขอขอบพระคุณทุกองค์กรเครือข่ายด้วยความเคารพจากใจจริงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง