นายกนครขอนแก่น ประชุมด่วนหารือแนวทางกำจัดขยะตกค้าง

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักงานช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะ เทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาขยะตกค้างในบางพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจึงประชุมร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จากการหารือพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 1.ปัจจุบันมีอัตราพนักงานจัดเก็บขยะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ เนื่องจากปริมาณงานของพนักงานประจำรถขยะมีปริมาณงานมากแต่อัตราเงินเดือนน้อย ทำให้พนักงานจัดเก็บขยะส่วนใหญ่ปฏิบัติงานได้ไม่นานก็ลาออก จึงเกิดปัญหาการขาดคนตามมา 2.ปัญหารถขยะไม่เพียงพอ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลได้กระจายอำนาจให้ชุมชนดำเนินการจัดเก็บขยะ แต่เนื่องจากการดำเนินการโดยชุมชนประสบปัญหาบางประการจึงทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง

โดยหลังจากการหารือเพื่อทบทวนแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในที่ประชุมได้สรุปแนวทางการแก้ไขโดย 1.วางแนวทางปัญหาเรื่องกำลังคนโดยการให้ชุมชนจ้างพนักงานเพิ่ม 2.วางแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องของรถ โดยจ้างเอกชนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ ซึ่่งไม่ใช่ดำเนินแก้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดปัญหาขยะตกค้างในขณะนี้เท่านั้น แต่รองรับถึงปัญหาภาพรวมของเทศบาล รวมถึงรองรับงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลไหม งานเคาท์ดาวน์ และงานสงกรานต์ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับขยะเหล่านี้ได้เพียงพอ และรองรับได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้เร่งรัดการจัดซื้อรถขนขยะ ซึ่งในขณะนี้สภาเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อแล้ว และจะมีการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อรถเพื่อให้มีรถเพียงพอ มีปริมาณคนเพียงพอ และมีขีดความสามารถในการจัดการที่เพียงพอ ซึ่งคาดว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขได้โดยรวดเร็วต่อจากนี้ไป ทั้งนี้หากประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นประสบปัญหาขยะตกค้าง สามารถแจ้งปัญหาได้ที่สำนักการสาธารณสุขฯ ติดต่อหมายโทรศัพท์ 043-225514