ประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น

โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม ดร.ภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน คณะกรรมการจากชุมชนริมทางรถไฟ คณะกรรมการจากชุมชนทั่วไป ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตัวแทนจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น

สำหรับการประชุมประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่นและรายงานการดำเนินโครงการ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด การดำเนินงานงบอุดหนุนที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการการรถไฟรางคู่ รวมไปถึงการพิจารณางบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในโครงการ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด ระยะที่ 2 การปรับปรุงผิวจราจรในชุมชนหลักเมือง การปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนเทพารักษ์ 1 และโครงการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัย