ต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี “ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น” พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ นายยินชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งมีการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ,นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ,นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,พลโทสัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ,พลตรีสมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ,นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน ,นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,พลตรีผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ,พลตรีอัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พลตรีกิตติพงศ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ,นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ,พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ,พลตรีณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี และพันเอกนิมิตต์ สุวรรณรัฐ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี

สำหรับการประชุมบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย มีผลการประชุม ดังนี้

1.มีการเสนอโครงการแก้ปัญหาระยะยาว เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี

2.นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ลดการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากเดิมวันละ 34 ล้าน ลบ.ม. เหลือวันละ 30 ล้าน ลบ.ม.

3. จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมการบูรณะและฟื้นฟู ได้แก่

3.1 การส่งเสริมอาชีพ เช่น เลี้ยงไก่ การปลูกพืชระยะสั้น โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2 การซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย

3.3 การดูแลเรื่องภัยหนาวที่กำลังจะมาเยือน

4.การนำเสนอให้มีการพัฒนาแก่งน้ำต้อนเป็นแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบในเขตพื้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอด ,พื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ดำเนินการศึกษาและดำเนินการต่อไป

ท้ายสุดนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ทั้งเพื่อสาธารณูปโภค เพื่อการเกษตร เพื่ออุตสาหกรรม หรือระบบนิเวศน์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วม และ ภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน