รองนายกฯ ร่วมแถลงข่าว สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ 60

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560 (Sithan KKU Festival 2017) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัด รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ภาพรวมของการจัดงาน นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน และนางภาวนา ประจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึง ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ดำเนินนโยบายในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และพัฒนาเมืองมากันอย่างต่อเนื่องหลากหลายกิจกรรม ซึ่งงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผสานแนวคิดของความร่วมสมัยและวิถีอีสานเข้าไว้ด้วยกัน การนำวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย ต่อยอดภูมิปัญญา พร้อมยกระดับการจัดงานลอยกระทงไทยจากระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล ส่งเสริมความเป็น Event City ของจังหวัดขอนแก่น

ท้ายสุดนี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานวิถีพื้นบ้านร่วมสมัย การประกวดหลากหลาย และหมอลำคณะดังของชาวอีสาน ตลอด 3 วัน กับสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560 (Sithan KKU Festival 2017) 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น