รับฟังการรายงานผลของศูนย์เยาวชนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

รับฟังการรายงานผลของศูนย์เยาวชนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 : วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม การรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2560) พร้อมด้วย นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล (นายธนภณ กิตติวิมลชัย นางสาวภาสินี ธีรภานุ นายวรินทร์ เอกบุรินทร์) นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง นางสุภา มนูญศักดิ์ นายกสมาคมไทสิขา นางสมบูรณ์ พรหมจันทร์ อุปนายกสมาคมไทสิกขา นางมยุรี เทียมจันทร์ เหรัญญิกสมาคมไทสิกขา นายศรัณย์ เปานาเรียง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ศูนย์เยาวชนและครอบครัวฯ จากการรายงานผลการปฎิบัติงานสามารถแบ่งเป็น 10 หมวด ได้แก่ 1.หมวดการอบรมและเสวนาพัฒนาองค์กร 2.หมวดงานเยาวชนชุมชน 3.หมวดงานเยาวชนสร้างสรรค์ 4.หมวดงานสนับสนุนกิจกรรมเครือข่าย 5.หมวดงานสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเครือข่ายอิสระ 6.หมวดการประชาสัมพันธ์ศูนย์เยาวชนฯ 7.กิจกรรมต่อยอดจากศูนย์เยาวชนฯ 8.กิจกรรมศูนย์เยาวชนเข้าร่วมกับเครือข่าย 9.สถิติการใช้สถานที่ศูนย์เยาวชนฯ 10.สรุปงบประมาณโครงการศูนย์เยาวชนฯ

จากการประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายในการทำงานให้คณะทำงานนำไปขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ดังนี้ 1.การประเมินโครงการภายใต้การคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่มาตรฐาน 2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3. การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชน โดยการสร้างความรู้ให้กับเด็กเยาวชน ท้ายสุดนี้เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณเครือข่ายสมาคมไทสิกขาที่เสียสละทุ่มเทในการทำงานร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นมาโดยตลอด เพียงเพราะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือ อยากเห็นเยาวชนเด็กขอนแก่นเกิดการพัฒนาด้านการศึกษา สร้างสังคมเอื้ออาทร ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงด้านจิตตปัญญาเสมือนเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนมีความเข้มแข็งทั้งความคิด จิตใจและการกระทำ ซึ่งศูนย์เยาวชนฯเสมือนเป็นผู้สร้างพื้นที่ โอกาส ผลักดันพลังสร้างสรรค์ให้แก่เด็กเยาวชนของเมืองขอนแก่นเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต