ขอบคุณทุกความร่วมมือในงานออกพรรษาขอนแก่น 60

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน พี่น้องชุมชน ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนเพื่อรักษาประเพณีที่งดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีสานอย่างแท้จริงต่อไป

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวหลังจากการจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 ว่า ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนชาวขอนแก่น จัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ พิธีเปิดงาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประกวดฮ้านประทีป การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู การแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู พิธีลอยประทีปบูชา พิธีทำบุญตักบาตรเทโว Workshop การทำดอกไม้จันทน์ Workshop การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมของชมรมคนใจเดียวกัน(บอนไซ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศส่วนใหญ่ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝน แต่ทุกกิจกรรมยังคงได้รับความสนใจจากทุกท่าน

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน พี่น้องชุมชน ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 หากในปีนี้มีข้อขัดข้องประการใด เทศบาลนครขอนแก่นต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย และจะนำทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาใช้ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งหน้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนเพื่อรักษาประเพณีที่งดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีสานอย่างแท้จริงต่อไป