ประกวดสรภัญญะออกพรรษาสร้างสามัคคีรักษาวัฒนธรรม

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเภทประชาชนทั่วไป” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมชมและให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเภทประชาชนทั่วไป” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 โดยมี นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมและให้กำลังใจ อาทิ นายเหงียน หงับเซิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ,พันตำรวจตรีเกรียงไกร สิตรเสน สารวัตรกิจการพลเรือนฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ,พันตำรวจตรีมีเกียรติ ประพฤติดี สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ,นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,ตัวแทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ,นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล ,นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล สมาชิกสภาเทศบาล ,นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ,นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นางสาวธรรณกมล แก้วบ่อ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง ,พนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ,อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ,อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ,นายสุนทร ศรีหนองบัว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และนางโสภา ศิริอุเทน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับการประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเภทประชาชนทั่วไป ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 มีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 10 ทีม คือ 1.ทีมดาวล้อมเดือน(ชุมชนหนองวัดพัฒนา) 2.ทีมวัดศรีนวล(ชุมชนพระลับ) 3.ทีมวัดจอมศรี(วัดศรีฐาน) 4.ทีมคณะโอภาสน้อยเสียงเสน่ห์(วัดศรีสว่าง) 5.ทีมศรีไสวลายคราม(ชุมชนเทคโนภาคฯ) 6.ทีมวิภัชเสียงทอง(ชุมชนโนนทัน2) 7.ทีมวัดป่าศิริวันวนาราม(ชุมชนหนองใหญ่ 1) 8.ทีมคณะสามัคคีธรรม(ชุมชนบ้านตูม) 9.ทีมสรภัญญะชุมชนโนนทัน 6(ชุมชนโนนทัน 6) และ 10.ทีมอุบาสิกา(ชุมชนวุฒาราม)

ทั้งนี้ ยังได้มีการสวดสรภัญญะหมู่บทกลอน “อาลัยยิ่งมิ่งขวัญไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมีผลตัดสินการประกวดสรภัญญะในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 คือ

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคณะโอภาสน้อยเสียงเสน่ห์(วัดศรีสว่าง) ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมอุบาสิกา(ชุมชนวุฒาราม) ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมคณะสามัคคีธรรม(ชุมชนบ้านตูม) ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

-รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ ทีมดาวล้อมเดือน(ชุมชนหนองวัดพัฒนา ทีมศรีไสวลายคราม(ชุมชนเทคโนภาคฯ) ทีมวัดป่าศิริวันวนาราม(ชุมชนหนองใหญ่ 1) ทีมสรภัญญะชุมชนโนนทัน 6(ชุมชนโนนทัน 6) ทีมวิภัชเสียงทอง(ชุมชนโนนทัน2) ทีมวัดจอมศรี(ชุมชนศรีฐาน) ทีมวัดศรีนวล(ชุมชนพระลับ) ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลและโชว์การขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ เวทีกลางสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณพี่น้องชุมชนและประชาชนชาวขอนแก่นที่ได้ร่วมกิจกรรมการประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้านในครั้งนี้ และเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 รายละเอียดในวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ดังนี้

-วันที่ 5 ตุลาคม 2560

*เวลา 15.30 น. ประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย ณ บริเวณลานด้านหน้าโฮงมูนมังเมือง

ขอนแก่น บึงแก่นนคร

*เวลา 17.00 น. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมครอบครัวกตัญญู ณ บริเวณลาน

ด้านหน้าโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น บึงแก่นนคร

*เวลา 18.45 น. กิจกรรมวันพุทธกตัญญู และพิธีทางศาสนา ณ เวทีกลางสวนสาธารณะ

200 ปี บึงแก่นนคร

*เวลา 19.15 น. พิธีลอยประทีปบูชาน้ำ ณ ท่าน้ำลานเจ้าแม่กวนอิม บึงแก่นนคร

-วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนคร (ซึ่งถือได้ว่า เป็นครั้งแรกที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว และ ถือเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่จะมีการทำบุญตักบาตรที่บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนคร)