นายกนครขอนแก่น นำอาสาสมาร์ท รับรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย "ดีมาก"

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยทีมอาสาสมาร์ท รับรางวัลนวัตกรรมดีมาก “รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมรับเงินรางวัล 70,000 บาท ซึ่งจะนำไปสมทบกับโครงการอาสาสมาร์ทต่อไป

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำทีมงานอาสาสมาร์ท รับรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย "ดีมาก" รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 ประเภทองค์กร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทั้งเงินรางวัล 70,000 บาท ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในภาคเช้านายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้นำเสนอผลงานนวัตกรรมบนเวทีและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนการตัดสิน จากนั้นในภาคบ่ายจะเป็นการเสวนา ถอดบทเรียน หัวข้อ "นวัตกรรมประชาธิปไตย" โดยคณะวิทยากร ดังนี้ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม , รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย , รองศาสตราจารย์ปรีดี โชติช่วง , รองศาสตราจารย์ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

สำหรับผลการตัดสิน “รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560” คณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาเลือกผลงาน “นวัตกรรมอาสาสมาร์ท” ให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย "ดีมาก" รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมทั้งเงินรางวัล 70,000 บาท โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ซึ่งเงินรางวัลดังกล่าวฯ เทศบาลนครขอนแก่นจะนำไปสมทบกับโครงการอาสาสมาร์ทต่อไปเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงงานที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน ทั้งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และเอกชน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความสมดุล สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพในทุกระดับของสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

ปิยมาศ คำภูเวียง

ท่านนายกนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมที่สุดเลยคะ

แสดงความคิดเห็น