นายก ทน.ขก. นำทีมอาสาสมาร์ท ชิงชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยทีมอาสาสมาร์ท นำเสนอโครงการนวัตกรรมซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 6 พร้อมชิงชนะเลิศนวัตกรรมดีเด่น “รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำเสนอผลงานนวัตกรรมอาสาสมาร์ทในการประกวด “รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560” ประเภทองค์กร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รวี หาญเผชิญ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศุภกร ศิริสุนทร และทีมงานอาสาสมาร์ท ร่วมนำเสนอพร้อมการจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้า อาคารรัฐสภา ๑ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้นำโครงการนวัตกรรม “อาสาสมาร์ท” ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ซึ่งการประกวดรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ชุมชน หรือองค์กรที่มีนวัตกรรมประชาธิปไตยที่ดี เพื่อต้นแบบในการสร้างสังคมคุณภาพในระดับโรงเรียน/สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งในขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้ผ่านรอบคัดเลือก 1 ในจำนวนผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 6 แห่ง วันนี้เป็นการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ ส่วนในวันพรุ่งนี้ 29 กันยายน 2560 จะเป็นการนำเสนออีกครั้งพร้อมรับฟังการตัดสินรางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560” ณ บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล