รองนายกฯ ประชุมหารือแผนกองทุนสุขภาพ 2561

รองนายกฯ ประชุมหารือแผนกองทุนสุขภาพ 2561

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหารือกระบวนการจัดทำแผนโครงการกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยมี นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พญ.รุจิราลักษณ์ พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือกระบวนการในการจัดทำแผนโครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเทศบาลนครขอนแก่น และคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการประจำเขต 1-4 โดยมีวาระสำคัญในการประชุม คือ การบริหารและพัฒนาสุขภาพเชิงพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์แพทย์และชุมชน ภายใต้การสนับสนุนโดยกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น การหารือแนวทางการจัดทำแผนเขต 1-4 และแนวทางการดำเนินงานในปี 2561