รองนายกฯร่วมเปิดการประชุม โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมงานระดับพื้นที่ โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน หัวข้อ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนของพื้นที่นำร่อง 8 แห่ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 8 แห่ง เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน และวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 60 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน ของ 8 พื้นที่นำร่องในปี พ.ศ. 2560

สำหรับ 8 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 (เขตบึงกุ่ม) กรุงเทพมหานคร/ เทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี/ เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา/ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น/ เทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่/ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ เทศบาลเมืองเขาสามร้อยยอด จังหวัดลพบุรี ร่วมดำเนินโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบ รูปแบบ แผนงาน และมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองเด็ก และจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในลักษณะใช้ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา (Community Based Approach)

ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายรายการทำงานเป็นระบบเครือข่ายของเทศบาลนครขอนแก่น การศึกษาดูงาน การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นแกนนำในการประสานงาน ดำเนินการตลอดการจัดประชุม