นครขอนแก่นประชุมจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล

นครขอนแก่นประชุมจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล: วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ร่วมพิจารณาการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล จำนวน 20 คูหา และเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าในการต่อสัญญาเช่าครั้งต่อไป เพื่อการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด