นครขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯ”

นครขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯ”

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิด "ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก)" โดยมี นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ พญ. รุจิราลักษณ์ พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการวัดหนองแวง พระอารามหลวง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และวัดหนองแวงพระอารามหลวง ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์” (หลวงพ่อคูณ ขันติโก)” เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บริการสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่ม และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยใช้พื้นที่อาคารธรรมศาลา วัดหนองแวงพระอารามหลวง (ติดประตูทางเข้าฝั่งบึงแก่นนคร)

การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเปิด "ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก)" โดยได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในคลีนิกต่างๆ ตามความเหมาะสม การวางแผนจัดสรรบุคลากรในจุดลงทะเบียน และให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ การเปิดรับจิตอาสาเพื่อทำกิจกรรมพร้อมทั้งวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ การลงรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินในศูนย์ฯ ระยะแรก และเมื่อเปิดสมบูรณ์แล้ว การจัดผู้สูงอายุมาใช้บริการในศูนย์ฯ และการจัดโปรแกรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่เหมาะสม การประสานงานเพื่อจัดรถรับ-ส่ง รวมไปถึงการเตรียมจัดผ้าป่าเพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯ จะเปิดให้บริการบางส่วนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม 2561