นายกฯชูขอนแก่นเป็นไมซ์และสมาร์ทซิตี้ พร้อมคว้า 3 รางวัล กย.นี้

นายกฯชูขอนแก่นเป็นไมซ์และสมาร์ทซิตี้ พร้อมคว้า 3 รางวัล กย.นี้

นายกนคร ขก.ชูขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ซิตี้และสมาร์ทซิตี้ พร้อมข่าวดีขก.คว้าอีก 3 รางวัล : วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบันทึกเทปประชาสัมพันธ์จังหวัด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ออกรายการสัมภาษณ์สดของประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี เป็นพิธีกรรายการ PrKhonKaen นายกเทศมนตรี ให้สัมภาษณ์ประเด็น 6 Smart ของจังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-13 ได้ประกาศวิสัยทัศน์ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งการจะก้าวไปนั้นประกอบด้วยทิศทางของ Thailand 4.0 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเรานั้นผลิตมาได้น้อย (กำลังการผลิตของประเทศไทยมีมากแต่ผลตอบแทนน้อย) เปรียบเทียบจากมือถือยี่ห้อดังที่ผลิตต่อ 1 เครื่อง สร้างกำไรมากมายมหาศาล จากหลักคิดของต่างประเทศ คือ ทำน้อยได้มาก ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงนำแนวคิดของรัฐบาลมาเปลี่ยนวิธีการโดยการใช้เทคโนยีและพัฒนานวัตกรรม ในการเดินหน้า Thailand 4.0 นี้ ทุกคงคาพยพในประเทศไทยจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ตกผลึกถึงการขับเคลื่อนการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายดังกล่าว จึงได้นำแนวคิดการขับเคลื่อนภายใต้ Smart City (เมืองแห่งอัจฉริยะ) เป็นแนวคิดของสากล เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้นำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 6 Smart ได้แก่ Smart citizen , Smart people Smart 2 สมาร์ทนี้เป็นพลเมืองตื่นรู้ Smart living ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดความสะดวกสบายครอบคลุมด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้แยกเรื่องการศึกษาออกมาเป็น Smart Education เน้นพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศที่ก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 แนวคิด คือ ความรู้มีอยู่ทั่วโลกศึกษาตลอดชีวิตก็ไม่หมดแต่จะต้องมีความใฝ่รู้ ความรู้ทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้วางฐานการศึกษาด้านภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน Smart Environment ดำเนินกิจกรรมภายใต้ Low Carbon City ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นมีโรงงานกำจัดขยะแปลงเป็นไฟฟ้า จัดการตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง (เป็นนโยบายของท่านผู้ว่า) Smart Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่วนภาคเอกชนมีพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ทำธุกิจนำเอาไอเดียรูปแบบการทำธุรกิจมาแลกเปลี่ยนกัน สิ่งที่เทศบาลจะดำเนินการต่อเนื่อง คือ Maker Space การปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ ICT ของเทศบาลให้เป็นพื้นที่สร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่และเชื่อมโยงกับกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่มาร่วมลงทุน เพื่อให้เกิดพื้นที่พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ และ Smart Mobility ระบบขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้ารางเบา นับว่าเป็นโครงการต้นแบบที่เทศบาลสามารถจัดตั้ง บริษัทจำกัดของเทศบาล จากการลงทุนของเอกชน ได้รับการสนับสนุนจากสนข. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ การทำงานทั้งหมดนี้ภายใต้แนวคิดว่าทำอย่างไรให้เป็นภาระน้อยที่สุดจากรัฐบาลจะต้องพึ่งพาตนเองก่อน

นายกเทศมนตรีฯ ให้สัมภาษณ์ต่อไปว่า นับว่าเป็นความโชคดีของเมือง

ขอนแก่นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจากหลายหน่วยงานที่ให้โอกาสเมืองขอนแก่น เช่น สำนักรัฐมนตรี หรือ TCEB เลือกขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา (MICE City) กระทรวงการท่องเที่ยวเลือกขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก กระทรวงคมนาคมมีโครงการต่างๆมากมายที่จะมาพัฒนาเมืองขอนแก่น ในอนาคตข้างหน้าขอนแก่นจะกลายเป็น North South EAST-WEST เชื่อมจากจีนตอนใต้ ไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียดนาม จุดตัดจะอยู่ที่ขอนแก่น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ รถไฟฟ้ารางเบา รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ซึ่งในเร็วๆนี้จะมีการปรับปรุงท่าอากาศยาน ใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท จะเริ่มต้นภายในปี 2561 อีกทั้งยังมีการพัฒนาของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะมาลงทุนที่ขอนแก่น ให้เป็นสถานที่พัก-ขนถ่ายสินค้ารองรับระบบโลจิสติกส์มูลค่าหลายพันล้าน ในเบื้องต้นขณะนี้ขอนแก่นมีระบบขนส่งมวลชนในการรองรับการเติบโตของเมือง คือ สมาร์ทบัส SMART BUS และระบบ LRT เส้นทางแรกสายเหนือ-ใต้ จากตำบลสำราญ ไปท่าพระ ทั้งนี้ ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีความขัดแย้งแตกแยกในทุกภาคส่วนมีความเห็นในทิศทางเดียวกัน คือ อะไรที่ดีต่อเมืองจะมาร่วมมือกันนับว่าเป็นความร่วมมือที่ได้รับที่สุดยอดที่สุด ภาคเอกชนเข้มแข็งมากสำหรับการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความเป็นประชารัฐของการนำผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รวมถึงหัวหน้าส่วนภูมิภาค ไม่เคยมีปรากฎการณ์นี้มาก่อน มีความเป็น “ประชารัฐที่แท้จริง” ในความเป็นสมาร์ทซิตี้สามารถตอบโจทย์หลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องไมซ์ซิตี้ ปลายปีนี้จะเกิดศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานจะเกิดขึ้นที่ขอนแก่น ส่วนศูนย์กาญจนาภิเษก มข หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะปรับปรุงใหม่ และในส่วนของห้างสรรพสินค้าของภาคเอกชนจะมีศูนย์ประชุมขาดใหญ่ เมื่อรวมกันแล้วขอนแก่นจะมีศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมที่สุด และ Smart Governance การปรับองค์กรให้เป็นธรรมาภิบาล ด้านการให้บริการ เทศบาลกำลังดำเนินการเทศบาลดิจิทัล เน้นพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสะดวกในการให้บริการ ยกระดับการให้บริการเป็นระบบเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาการให้บริการ

ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น เทศบาลนครขอนแก่นจะร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะทำ TOR ในการร่วมกันพัฒนา การทำสายริสแบนหรือสายรัดข้อมืออัจฉริยะติดในผู้สูงอายุ สามารถตรวจจับชีพจร การเกิดอุบัติเหตุ ล้มป่วย รวมถึงเส้นทางการเดินทางของผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติเครื่องจะส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่ทันที อีกไม่นานนี้ เทศบาลฯจะนำสมาร์ทลิฟวิ่ง Smart Living จะเลือกบ้านนำร่องในการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี ลูก-หลานสามารถดูความเป็นอยู่ของพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย หากเกิดอะไรขึ้นมาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงสามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล

ท้ายสุดนี้ ขอนแก่นยังได้รับโอกาสดีๆ จาก TCEB กำหนดจัดงานการประชุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับเอเชียแปซิฟิคระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน นี้ และข่าวดีล่าสุดของเดือนกันยายน นี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รางวัลใหญ่ รางวัลแรก รางวัลอาเซียนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านอากาศ วันที่ 27 กันยายน นี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้รับดีเด่น รางวัลกินรี จากกระทรวงการท่องเที่ยว ในการส่งผลงาน งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8 ล้านบาท และขอแสดงความยินดีกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่คว้ารางวัลระดับประเทศในปีนี้พร้อมกัน ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเทศบาลเมืองศิลา ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณเครือข่ายที่ดีๆที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นด้วยดีมาโดยตลอด