รองนายกฯให้สัมภาษณ์ “มองอีสานผ่าน NBT” ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

รองนายกฯให้สัมภาษณ์รายการ “มองอีสานผ่าน NBT” ปรับปรุงภูมิทัศน์ 4 โครงการใหญ่ เสริมทัพ “ขอนแก่น Mice City”

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องบันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา ให้สัมภาษณ์สดรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” ดำเนินรายการโดย นายเจริญ เพ็งมูล

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับการโปรโมทเป็นเมือง MICE CITY เมืองที่ 5 ของประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการมีข้อตกลงในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลเล็งเห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์ 4 โครงการ ได้แก่ บึงทุ่งสร้าง สวนรัชดานุสรณ์ บึงแก่นนคร และสวนในหนานหนิง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเมือง MICE CITY คือเมืองแห่งการท่องเที่ยวและสัมมนา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการปรับปรุงในครั้งนี้ ได้รับความกรุณา จากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ประสานงาน สืบเนื่องจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดจำนวน 18 กลุ่ม ในประเทศไทย (งบประมาณสนับสนุน กลุ่มละ4,000-5,000 พันล้านบาท) ในส่วนกลุ่มของจังหวัด คือ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

โดยจุดแรกในการปรับปรุง ได้แก่ การปรับปรุงบึงทุ่งสร้าง ซึ่งตามแผนแม่บทเดิมได้มีการวางแผนการดำเนินการปรับปรุงบึงทุ่งสร้าง แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลนครมีงบประมาณไม่เพียงพอ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางจังหวัด จึงทำให้โครงการต่างๆสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการได้พร้อมกันในหลายๆจุด ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีที่ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับแผนของเทศบาลนครขอนแก่น

จุดที่ 2 ได้แก่ การปรับปรุงสวนรัชดานุสรณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะศูนย์กลางจังหวัดขอนแก่น เพิ่มศักยภาพเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมือง ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อรองการเป็นเมือง MICE CITY ตลอดจนการเข้ามาใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของชุมชนเมือง

จุดที่ 3 การปรับปรุงสวนหนานหนิง เป็นโครงการที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับความร่วมมือจากนครหนานหนิง ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์มิตรภาพของนครขอนแก่นและนครหนานหนิง แต่ปัจจุบันมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงมีโครงการปรับปรุงสวนหนานหนิง โดยได้รับการประสานงานที่มีเมตตายิ่งจากท่านหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ในการผลักดันงบประมาณจากเทศบาลนครหนานหนิงจำนวน 7 ล้านบาท งบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนของ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 ล้านบาท และจากเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ล้านบาท รวมงบประมาณ 21 ล้านบาท

จุดที่ 4 การปรับปรุงและขุดลอกบึงแก่นนคร เนื่องจากบึงแก่นนครเป็นบึงปิด ไม่มีน้ำมาผลักดันน้ำเก่า ทำให้มีน้ำเก่าตกค้างมาตลอดหลายสิบปี นอกจากนี้ มีการให้อาหารปลาทำให้มีอาหารปลาตกค้างกลายเป็นตะกอนพิษ เทศบาลจึงผลักดันโครงการขุดลอกบึงแก่นนครเพื่อกำจัดตะกอนพิษตกค้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอบบึงแก่นนครด้วย เทศบาลนครขอนแก่น จึงใช้โอกาสนี้ ในการขุดลอกบึงแก่นนคร และปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงแก่นนคร

ผู้อำนวยการส่วนโยธา ให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเพิ่มเติมดังนี้

1.การปรับปรุงบึงทุ่งสร้าง ได้รับความกรุณาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นในการออกแบบ ได้รับผู้รับจ้างคือ สวนนงนุชเป็นผู้ดำเนินงาน งบประมาณจำนวน 139.3 ล้านบาท พื้นที่ประมาณ 121.9 ไร่ ทั้งนี้รายละเอียดโครงการ จะมีการปรับปรุงเลนจักรยาน ความยาวประมาณ 2.5 ก.ม.คู่นานไปกับทางวิ่ง มีความกว้างเลนส์ 7.5- 8 เมตร โดยแบ่งเป็นเลนจักยาน และเลนวิ่งอย่างชัดเจน การก่อสร้างป้าย“ทุ่งสร้าง @ขอนแก่น” เพื่อเป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายภาพว่านักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนบึงทุ่งสร้างแล้ว อยู่บริเวณเกาะกลาง และมองเห็นในระยะไกล สูงประมาณ 3 เมตร การก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มจำนวน 122 คัน และมีการปรับพื้นที่ให้มีลานเอนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในกิจกรรมสันทนาการ มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ ห้องน้ำ และมีการเรียงหินขนาดใหญ่เพื่อเป็นการป้องกันตลิ่ง ระยะเวลากว่า 2 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 28 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดการก่อสร้างประมาณเดือนมิถุนายน 2561

2.โครงการปรับปรุงสวนรัชดานุสรณ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 30 ล้าน จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ บนพื้นที่โครงการ 17.6 ไร่ อาทิเช่น การปรับปรุงอนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การปรับปรุงหอนาฬิกา ปรับปรุงพื้นที่ในการออกกำลังกายและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย มีเวทีเล็กๆรองรับกิจกรรมของถนนฅนเดิน เช่น กิจกรรมการแสดง กิจกรรมการสื่อสารสื่อสาธารณะ ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยของคนเมืองขอนแก่นแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังมีการสร้างห้องน้ำเพิ่มที่สวยงาม และมีความทันสมัย อยู่ฝั่งที่ติดกับ บ.ข.ส.(ทิศตะวันตก) และปรับปรุงด้านความปลอดภัย คือ ลดความรกทึก เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดไฟ LEDที่มีความสวยงามและประหยัดพลังงาน มี อปพร.เทศบาลดูแลเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตามดังกล่าวทั้งหมดนี้ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มีนาคม 2561

3. โครงการปรับปรุงสวนหนานหนิง งบประมาณ 21 ล้านบาท การดำเนินการปรับปรุงแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไทย-จีน ส่วนที่สองการปรับภูมิทัศน์ในภาพรวมเน้นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน และยังได้รับการสนับสนุนจาก 24 องค์กรจีนในการร่วมงบประมาณตกแต่งภายใน และยังมีการแต่งตั้งคณะทำงาน อีกด้วย ซึ่งโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไทย-จีน จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2560 ส่วนสวนหนานหนิง การก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2561

4.โครงการปรับปรุงและขุดลอกบึงแก่นนคร โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากจังหวัด ประมาณ24 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและขุดลอกบึงพื้นที่ประมาณ 162 ไร่ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการ