ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่า-กงม่า 60

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่า-กงม่า ประจำปี 2560

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมพร้อมเสนอแนวคิดเพื่อการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เพื่อเตรียมการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่าจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยในปีนี้คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ได้กำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นระยะเวลารวม 12 วัน ซึ่งรายละเอียดกำหนดการจัดงานในวันนี้เป็นการสรุปกำหนดการ การปรับเส้นทางขบวนแห่เพื่อให้ส่งผลกระทบกับการจราจรน้อยที่สุด และการออกแบบงาน ทั้งบรรยากาศ สถานที่ เวทีการแสดง ภายใต้แนวคิด ยิ่งใหญ่ ประทับใจ ความสมัครสมานสามัคคี กลมกลืนกันระหว่างวัฒนธรรมไทย – จีน และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

ทั้งนี้รายละเอียดการจัดงานสมโภชน์ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่าจังหวัดขอนแก่น ประจำปี2560 หากมีความคืบหน้าเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ