นครขอนแก่นร่วมมือกับ มข.ลงนาม MOU ขับเคลื่อนเทศบาล Digital

นครขอนแก่นร่วมมือกับ มข.ลงนาม MOU ขับเคลื่อนเทศบาล Digital : วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการองค์กร ให้มีการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิทัล การดำเนินการในการวางแผนพัฒนานี้สอดรับกับภารกิจด้านวิชาการของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริการด้านความรู้ งานวิจัย บริการให้คำปรึกษา จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาดิจิทัล ในการประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงได้มี พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ ภายใต้โครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิทัล” เป็นการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ระหว่างนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความร่วมมือ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวรายงานความร่วมมือ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น คณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ผู้อำนวยการทุกสำนักกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

นับว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ในด้านการพัฒนาเทศบาลดิจิทัล มีจุดเริ่มต้นของแนวคิดและวิสัยทัศน์จากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ซึ่งได้มอบนโยบายการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ปรับเปลี่ยนปฏิรูปไปสู่รูปแบบของเทศบาลดิจิทัล (Digital Municipal) เพื่อผลักดันการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 (Digital Thailand) ตามการขับเคลื่อนของประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 ทั้งนี้ โครงการที่กำหนดให้มีการพัฒนาร่วมกันในลำดับต่อไป ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geo-Informatics System: GIS) 2. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน

3.โครงการพัฒนาตู้ Kiosk เพื่อให้บริการประชาชน 4.โครงการบริหารระบบสารสนเทศ สำนักการคลัง

ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้เปิดเผยว่า การดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีความโชคดีที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีคณาจารย์ผู้มากด้วยความรู้ความสามารถ และมีความยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ในการช่วยขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นให้สู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของเทศบาลนครขอนแก่นที่จะพัฒนาไปสู่เทศบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง และขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมโครงการดังกล่าว