คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญาถอดบทเรียนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญาถอดบทเรียนพัฒนาต่อยอดการศึกษาท้องถิ่น : วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (รองประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ) นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ที่ปรึกษากรรมาธิการ นายธนภณ กิตติวิมลชัย กรรมาธิการ และกรรมาธิการจากตัวแทนภาคประชาชนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 4 เขต ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการโครงการต้นกล้าแห่งปัญญา เป็นการรายงานการสรุปการออกเยี่ยมของคณะกรรมาธิการโครงการต้นกล้าแห่งปัญญา ครั้งที่ 1/ 2560 เป็นการขับเคลื่อนและร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายไว้ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1 นั่นคือ ความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญูและสำนึกรักท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป