นครขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายยุทธ วงษ์ศิริ ผอ.สำนักการศึกษา นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง นางสาวธรรณกมล แก้วบ่อ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า นำคณะโดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วย นักศึกษาในหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน

โดยคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าเยี่ยมชม “โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่ยึดท้องถิ่นและประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ให้เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

“โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น” คือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บภูมิปัญญาอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหน ท้องถิ่นของตนเองและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมือง ขอนแก่น โดยคำว่า "โฮง" ในภาษาอีสานหมายถึง โรงหรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วนคำว่า"มูนมัง" หมายถึงทรัพย์สมบัติหรือมรดก ซึ่ง “โฮงมูนมัง” แบ่งออกเป็น 5 โซน ตามเนื้อหาสาระในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปลงเมือง และล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรือง จวบจนเป็นเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน ส่วนที่ 1 เป็นการแนะนำเมืองขอนแก่น ส่วนที่ 2 ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมโบราณ ส่วนที่ 3 การตั้งเมือง ส่วนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น ส่วนที่ 5 ขอนแก่นวันนี้