เทศบาลนครขอนแก่นดูงาน SMART CITY บ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง

เทศบาลนครขอนแก่นดูงาน SMART CITY บ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง :

คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมศึกษาดูงานที่บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการเมือง SMART CITY” ในรูปแบบแนวคิดของบริษัทเอกชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ SMART CITY ของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารจากบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) คือ นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล ,นายวัชร จารุอริยานนท์ ,นายมนต์ทวี หงษ์หยก และนายนิพนธ์ เอกวานิช ให้การต้อนรับและบรรยายความเป็นมาตลอดจนการบริหารจัดการต่างๆ ของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) และบริษัทในเครือ (บริษัทภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด ,บริษัทภูเก็ตพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด ,บริษัทภูเก็ตแอพพลิเคชั่น จำกัด ,บริษัทภูเก็ตเดต้าเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัทซิตี้ดีเวลอปเม้นท์คราวด์ จำกัด)

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น คาดหวังว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการนำแนวคิดการทำงานที่จะส่งผลต่อการคิดนอกกรอบของหน่วยงานรัฐในการบริหารงานและการจัดการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปในอนาคต