รองนายกฯร่วม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีบันทึกลงนามข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องภูกระดึง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีบันทึกลงนามข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายสุริยันต์ สุเพ็งคำภา สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ และตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

สืบเนื่องจากนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ จึงได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวขอนแก่นตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกอำเภอ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระบบสุขภาพระดับอำเภอ หรือ DHB : District health board เพื่อสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบ รวมทั้งบันทึกลงนามข้อตกลง ( MOU ) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ระหว่างส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะแรกขับเคลื่อนเชิงประเด็นภายใต้แนวคิด “คนเมืองขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง และระยะสุดท้าย รวมถึงการจัดการขยะต้นทางเพื่อสร้าง “สิ่งแวดล้อมดี เมืองขอนแก่นน่าอยู่ น่าอาศัย”