นครขอนแก่น ประชุมคกก.แผนอัตรากำลัง รองรับ KhonKaen Smart City

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น หวังเพิ่มศักยภาพการทำงาน และสามารถตอบสนองการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ทบทวนแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการวางแผนการใช้กำลังคนให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและตำแหน่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย Smart City ในด้านการบริการ และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง