นครขอนแก่น ประชุมคกก.พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 โดยมี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ สมาชิกสภาเทศบาล นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณกมลา วัฒนมิ่งเจริญชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น ตัวแทนภาคประชาชน คณะผู้บริหารทุกสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 ในระดับชุมชน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และระดับนคร วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ออร์คิดส์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินโครงการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นจึงร่วมประชุมเพื่อสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯที่ผ่านมา เพื่อเป็นไปตามระเบียบและบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้