“ฮักกันมั่นยืน”นครขอนแก่นสัมพันธไมตรีเมืองปากเซ

เทศบาลนครขอนแก่น จัดงาน “ฮักกันมั่นยืน” เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับเมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ภัตตาคารบัวหลวง ริมบึงแก่นนคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ภัตตาคารบัวหลวง ริมบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนของเทศบาลนครขอนแก่นในการกล่าวแสดงความรู้สึกในงาน “ฮักกันมั่นยืน” โดยมี นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และ นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง ร่วมเป็นเกียรติด้วย

สำหรับงาน “ฮักกันมั่นยืน” เป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับเมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นำโดยนายบุญนาค ชุมพลภักดี รองประธานองค์การพัฒนาและบริหาร) ได้ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ รวมถึงเรียนรู้การบริหารจัดการของเทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่างๆ อาทิ การเงินและการจัดทำงบประมาณ การบริหารจัดการสถานที่เรียนรู้ การจัดระเบียบเมืองและท่องเที่ยว การจัดเก็บขยะมูลฝอยของชุมชนเมืองและการบริหารขยะ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งในการนี้ทางนายบุญเนาว์ ฟองคำแดง รองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงจำปาศักดิ์ (หัวหน้าโครงการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองปากเซ) เป็นตัวแทนของเมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวขอบคุณ

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับผู้มาเยือนเท่านั้น แต่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมาศึกษาดูงานของคณะจากเมืองปากเซ นับเป็นการทบทวนกระบวนการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อที่เทศบาลนครขอนแก่นจะรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาอยู่เสมออีกด้วย