นายกฯ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯขอนแก่น

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าพบ นายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนฯ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมมือเพื่อจัดทำโครงการติดตามประเมินผล และดูแลเยาวชนที่พ้นโทษ

โดยการหารือในครั้ง สืบเนื่องจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญในการติดตามเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและพ้นโทษ เพื่อประเมินผลและดูแลเยาวชนเหล่านี้ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และไม่กลับมาก่อคดีซ้ำเมื่อกลับสู่สังคม ซึ่งที่ผ่านมา ศาลเยาวชนฯ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์ฝึกอาชีพ ฯลฯ ในการผลักดันโครงการ ศาลเยาวชนฯ เล็งเห็นว่าเทศบาลนครขอนแก่น มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ และมีความใกล้ชิดกับชุมชน จึงอยากขอความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อผลักดันให้มีโครงการดูแลเยาวชนที่พ้นโทษ

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก (อส.พด.) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องสิทธิสตรีและเด็ก ผู้สูงอายุ เด็กเร่ร่อน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เทศบาลนครขอนแก่นจึงยินดีให้ความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ในการผลักดันโครงการติดตามประเมินผลและดูแลเยาวชนที่พ้นโทษ เพื่อเป็นการการแก้ไขเด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิด ให้มีโอกาสกลับตนเป็นคนดีในสังคม