นครขอนแก่นประชุมจัดหาประโยชน์ครั้งที่ 2

นครขอนแก่นประชุมจัดหาประโยชน์ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการจัดหาประโยชน์เบื้องต้นในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2 / 2560 เพื่อพิจารณาการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วย นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ( นางสาวนริสศรา เรืองศร นายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ นายธนภณ กิตติวิมลชัย นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด