นครขอนแก่นผนึกกำลังชุมชนเขต1และเขต3 จัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วม

นครขอนแก่นผนึกกำลังชุมชนเขต1และเขต3 จัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วม

นครขอนแก่นผนึกกำลังชุมชนเขต1และเขต3การจัดทำแผนพัฒนาฯปี60 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ระดับชุมชน :

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี นายจุลนพ ทองโสภิต นายชัชวาล พรอมรธรรม สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น คณะผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 95 ชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 ระดับชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมช่วงเช้าประมาณ 1,400 คน

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้พบปะพี่น้องชุมชน ได้กล่าวถึง วาระสำคัญของนครขอนแก่น คือ ช่วงเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นับว่าเป็นปีที่ 2 ในการปรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม หลังจากการรับฟังปัญหาการจัดทำแผนแล้วจะเปิดการประชาคมในระดับเขต ซึ่งในวันนี้เปิดการรับฟังจากพลังเสียงของภาคประชาชนแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลจากเขต 1 และ เขต 3 ส่วนภาคบ่าย พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลจากเขต 2 และ เขต 4 ปัจจุบันนี้เราคิดเฉพาะเรื่องของชุมชนของเราเองไม่ได้แล้ว โลกยุคใหม่ต้องคิดอย่างเชื่อมโยง จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานการณ์โลกเป็นยุคของการเชื่อมโยงโดยการนำระบบเทคโนโลยี(Technology)มาประยุกต์ใช้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรัฐบาล 4.0 ภายใต้แนวคิด “ทำน้อยได้มาก” จากผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในการผลักดันให้เป็นจังหวัดนำร่องในระดับประเทศ ดังนี้

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศเมืองขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก

2. สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่ 5 ของประเทศไทย เป็นเมือง MICE CITY เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา

3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้จังหวัดขอนแก่นเป็น1ใน2เมืองแรกในประเทศไทยเป็น SMART CITY เป็นเมืองอัจฉริยะ คือ เป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดความประหยัด ปลอดภัย และมีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

4. การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่าเรือ 6 สินค้าการเกษตรที่จะส่งออกต่างประเทศมาทำเรื่องศุลกากรที่ขอนแก่นขึ้นคอนเทนเนอร์แล้วส่งออกท่าเรือได้เลย

5. ภายในปี 60 จังหวัดขอนแก่นจะมีรถไฟยกระดับรางคู่ และรถไปรางคู่สายใหม่

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการตอบสนองปัญหาของความต้องการ แต่ขณะเดียวกันหากไม่เข้าใจในทิศทางความเป็นไปจะเป็นเป็นเพียงแค่การตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวจะไม่เห็นความเจริญเติบโตของเมือง ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนพี่น้องประชาชน ทั้งนี้การจัดแผนการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นยังต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศวิสัยทัศน์ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การบริการ ของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เทศบาลนครขอนแก่นจึงต้องมีการตอบสนองเรื่องดังกล่าวด้วย จะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องไฟฟ้า ประปา อนาคตจะต้องมี SMART CITY การบริการ FREE WIFI ในขอนแก่นสามารถติดต่อคนได้ทั้งโลก สิ่งสำคัญโลกที่เปลี่ยนแปลงจะเกิดผลกระทบในวันข้างหน้า เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด คนต่างด้าว จะต้องมีในแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ฉะนั้นเทศบาล จึงได้มีโครงการรองรับในการแก้ปัญหาในอนาคตเหล่านี้ อาทิเช่น โครงการบ้านสีขาว โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน สมาร์ซิตี้ โลวคาร์บอน การปฎิรูปด้านการศึกษาการจัดทำบลูปริ๊น เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีบุคลิกอันพึงประสงค์ 5+1(มีวินัย อดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู มีความรับผิดชอบ และสำนึกรักท้องถิ่น) เป็นต้น

นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดขอนแก่น จากงบยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นจำนวนเงิน1,400 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองขอนแก่นให้มีความสวย มีความสง่างามทัดเทียมนานาประเทศ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง 140 ล้านบาท 2) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ 30 ล้านบาท 3) โครงการปรับปรุงสวนหนานหนิง 21 ล้านบาท ได้รับเงินสนับสนุนจาก นครหนานหนิงประเทศจีน จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 4)ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นนคร 30 ล้าน เทศบาลนครขอนแก่นมีความมุ่งหวังว่าจะปรับทัศนียภาพภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความสวยงามเป็นแลนด์มาร์คของเมืองขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น

การประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้จากนายพนม สิงห์สาย หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การวางแผนชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 โดยนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น นายยุทธ วงษ์ศิริ ผอ.สำนักการศึกษา นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม นางนุชนภา ขันธ์เครือ หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งมติในที่ประชุมในครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

ท้ายสุดนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชุมชนร่วมการประชุม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 ระดับนคร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด