จัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วมชุมชนเขต 2 และเขต 4 กระจายอำนาจสู่ชุมชน

นครขอนแก่นผนึกกำลังชุมชนเขต 2 และเขต 4 จัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วมกระจายอำนาจสู่ชุมชน การจัดทำแผนเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ระดับชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี นายจุลนพ ทองโสภิต นายชัชวาล พรอมรธรรม สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น คณะผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 95 ชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 ระดับชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมภาคบ่ายประมาณ 1,300 คน

ในช่วงภาคบ่ายนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้พบปะพี่น้องชุมชนเขต 2และเขต 4 ได้กล่าวถึง ภายใต้การทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นได้ยึดมั่นหลักการคิด “การกระจายอำนาจ” ด้วยความเชื่อว่า หัวใจของการบริหารคือ กระจายอำนาจ หัวใจการกระจายอำนาจ คือ ประชาชน จากความเชื่อมั่นดังกล่าวเทศบาลได้ดำเนินโครงการสอดรับการกระจายอำนาจสู่พี่น้องชุมชนสิ่งไหนที่ชุมชนทำได้ดีเท่าหรือทำได้ดีกว่า เช่น โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เป็นการกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ การจัดการขยะ กวาดถนนในซอยเล็ก-ถนนสายรอง ดูแลสวนสาธารณะ การเก็บขนขยะ การเทถนน การวางท่อระบายน้ำ การปรับปรุงฝาบ่อพัก เป็นต้น ปัจจุบันชุมชนมีความเข้มแข็งในการรับภารกิจต่างๆเหล่านี้ๆได้เป็นอย่างดี ด้วยความเชื่อว่าถ้ามีการกระจายอำนาจที่ดีพอชุมชนไม่ต้องรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง เทศบาลได้ดำเนินทิศทางการบริหารบ้านเมืองเช่นนี้มาโดยตลอด จากหลักการดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่นเติบโตภายใต้การยึดหลักการทำงาน “การมีส่วนร่วม โปร่งใส กระจายอำนาจ” ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข การพัฒนาเมืองก้าวสู่สากลไม่ควรละเลยถึงประชาชนจะต้องอยู่อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลยึดมั่นในหลักการนี้เช่นกัน โดยจากการลงพื้นในการประชาคมในชุมชนสอบถามปัญหาความต้องการสิ่งละเลยไม่ได้ คือ การรับรู้ว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศไทย จังหวัดของเราจะต้องมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน นายกเทศมนตรีเน้นย้ำเรื่อง การพัฒนาควบคู่กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาในการปรับการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สาระสำคัญในการพัฒนา คือ คน ทำอย่างไรให้คนเกิดการพัฒนา จะเห็นได้ว่าทิศทางการบริหารประเทศไทยรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย ไทยแลนด์4.0 เพื่อเป็นการปรับตัวและปรับทิศทางการทำงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงขับเคลื่อนให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้การจัดลำดับความสำคัญของจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1.เรื่องที่สำคัญและเร่งด่วน 2.เรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน 3. เรื่องไม่สำคัญแต่เร่งด่วน และ 4.เรื่องไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน

และภาคบ่ายนี้ พี่น้องชุมชนได้รับความรู้ จากนายพนม สิงห์สาย หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 โดยนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น นายยุทธ วงษ์ศิริ ผอ.สำนักการศึกษา นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม นางนุชนภา ขันธ์เครือ หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักปลัดเทศบาล พร้อมกันนี้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้เน้นย้ำเรื่องช่องทางร้องเรียนผ่านสมาร์ทโฟน จากแอปปลิเคชั่น(Application) ร้องเรียน ชื่อว่า “YouPhee” สามารถติดตั้งดาวน์โหลดได้ที่เพลย์สโตร์(playstore) เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร้องเรียนผ่านมือถือเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ท้ายสุดนี้พี่น้องชุมชนที่เข้าร่วมประชุมภาคบ่ายได้ลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

ท้ายสุดนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชุมชนร่วมการประชุมระดับนคร(ชุมชนทั้ง 4 เขต) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 อย่าลืม! มาร่วมกันคิดช่วยกันพัฒนานครขอนแก่นอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน