พร้อมใจทำความสะอาดวัดจอมศรี “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน”

พร้อมใจทำความสะอาดวัดจอมศรี “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน”

เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย เครือข่าย และพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1 – 4 ทำความสะอาดพื้นที่วัดจอมศรี และประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงาน “โครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน”

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดจอมศรี เทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (นายธนภณ กิตติวิมลชัย , ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์) ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ,พนักงานเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล ,เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1 – 4 รวมไปถึง ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่วัดจอมศรี และประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงาน “โครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” โดยการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มประวัติชุมชน ,กลุ่มที่ 2 กลุ่มสถานที่สำคัญ ,กลุ่มที่ 3 กลุ่มของดีในชุมชน

สำหรับ “โครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนศรีฐาน 1 – 4 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเพื่อให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะได้มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย หาข้อมูล และทำแผนที่เดินดินอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานความคืบหน้าให้ได้รับทราบต่อไป