นายกฯ เปิดโครงการ “นครขอนแก่น เมืองเป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน”

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการ “นครขอนแก่น เมืองเป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน” ครั้งที่ 2 โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม ดร.ภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน นางวาสนา แม้นญาติ ผอ.โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู และคณะครู ในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม

โครงการ “นครขอนแก่น เมืองเป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นอกสถานศึกษาแสดงทักษะความสามารถและสนับสนุน การสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นำที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต โดยมีแกนนำสภานักเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน และเด็กชายขอบ เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทแก่ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นย้ำให้ เด็กและเยาวชนมีความสำนึกรักบ้านเกิด รักท้องถิ่น ภูมิใจในแหล่งกำเนิด มีความอดทน มีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู และที่สำคัญต้อง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน สนใจการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก เพื่อสามารถพัฒนาตนเอง ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และสามารถร่วมพัฒนาท้องถิ่น และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมในอนาคตได้