รองนายกฯ เปิดโครงการ “คิดใหม่ ทำใหม่ ป้องกันภัยไข้เลือดออก"

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับแผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1 จังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการ “คิดใหม่ ทำใหม่ ป้องกันภัยไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ “คิดใหม่ ทำใหม่ ป้องกันภัยไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560” โดยมี นางพรรณี กู้เกียรติกุล ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทีมวิทยากรจากงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครขอนแก่น และทีมวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1 จังหวัดขอนแก่น รวมถึงบุคลากร/แกนนำจากหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการด้วย

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีการแพร่กระจายพบในทุกกลุ่มอายุและทุกพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมขนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นชุมชนเมืองที่มีความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด มีประชากรหมุนเวียนเข้าออกบ่อย ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ รวมทั้งโรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโรคและบริบทของชุมชนในแต่ละพื้นที่ หากประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและตะหนักถึงความสำคัญ ก็สามารถแก้ไขปัญหาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับแผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1 จังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการ “คิดใหม่ ทำใหม่ ป้องกันภัยไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560” ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมและแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มบุคลากร แกนนำและประชาชนในชุมชน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากรและแกนนำของชุมชน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านและบุคลากรประจำหอพักนักศึกษา เข้าประชุมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และ กลุ่มผู้รับผิดชอบงานดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนและคณะต่างๆ ซึ่งเข้าประชุมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 200 คน