เทศบาลนครขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 60

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 60

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายยุทธ วงษ์ศิริ ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน คณะครูนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรม

โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชาของทุกปี) พ.ศ.2560 บนพื้นที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง พื้นที่ 40 ไร่ ในรูปแบบ “Change for the future” ประโยชน์ของต้นไม้อยู่รอบตัวเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราบงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ.2558-2560

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าสาธารณะที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่า โดยปลูกไม้หลายชนิด จำนวน 4,000 กล้า บนเนื้อที่ 40 ไร่ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีค่าเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นป่า

สำหรับพื้นที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างแห่งนี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,400 ไร่ นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่แก้มลิงของเทศบาลนครขอนแก่น และได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ มาแล้วหลายครั้ง โดยเทศบาล จะสร้างและพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนเป็นปอดของผู้อาศัยอยู่ในมหานครใหญ่ 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้บริเวณสวนแห่งนี้ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี..

วันต้นไม้แห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมและทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาโดยเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ให้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศในวันสำคัญนี้ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

พยุง ค่าเอ่น

ยอดเยี่ยม

พยุง ค่าเอ่น

นายกรุ่นพี่น๊..ดีใจจัง

แสดงความคิดเห็น