ทน.ขก. ประชุมร่วม สท. คณะผู้บริหาร เตรียมขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมร่วม คณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เตรียมขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสู่การประชุมสภาเทศบาล โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร , นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาล นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมด้วย เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา มีดังนี้

1. เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. เรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการจัดการจราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3. เรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น

4. เรื่องขอเสนอญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

5. เรื่องขอเสนอญัตติรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

6. เรื่องขอเสนอญัตติรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น