นายกฯนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ในประเด็น การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง “ประชารัฐร่วมใจ ลดภัยอุบัติเหตุทางถนน” โดยผู้เข้าสัมภาษณ์ประกอบด้วย นางลักษณา หลายทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น นักวิชาการสาธารณสุข ( นางกนกพร พินิจลึก , ดร.วันทนา กลางบุรัมย์ , ดร.บุญทนากร พรมภักดิ , น.ส.รัชนี นันทนุช )

โดยในครั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสภาพปัญหาจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แนวทางการแก้ปัญหา การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชน ในการดำเนินงานแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงโครงการแก้ปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาล และการขยายการดำเนินงาน