นครขอนแก่น ประชุมรับสถานการณ์น้ำท่วม ตรึงกำลัง 24 ชม.

เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.นี้ ตรึงกำลังจุดเสี่ยง เสริมทัพเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ (สำนักการช่าง) เทศบาลนครขอนแก่น

โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าสถานีดับเพลิงทุกสถานี ประธานศูนย์ อปพร.เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุม

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ทำให้ทั่วทุกพื้นที่เกิดฝนตกหนัก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย และระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.60 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และชัยภูมิ ทั้งนี้เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงวันที่ 17-19 พ.ค.60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดประชุมเร่งด่วนคณะทำงานเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย ประจำปี 2560 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกสำนัก/กอง เสริมกำลังคน เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์ให้ทราบตลอดเวลา

ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ที่อาศัยอยู่บริเวณโซนพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขัง ประกอบด้วย

โซนที่ 1 ถนนมิตรภาพซอยสวัสดี (ถนนมิตรภาพซอยสวัสดี ถนนมิตรภาพหน้าอาคารจีเอฟถึงตำรวจทางหลวง หมู่บ้านพิมานศิลป์หนองแวงตราชู)

โซนที่ 2 หลังศูนย์จอมพล (ถนนหลังศูนย์ราชการ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ถนนจอมพล ถนนราษฎร์คะนึงซอย 9)

โซนที่ 3 ทุ่งสร้างหนองใหญ่ (หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ชุมชนหนองใหญ่ ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง)

โซนที่ 4 ศรีจันทร์,ศรีฐาน (บึงหนองบอน ถนนรอบศาลหลักเมือง ชุมชนศรีฐาน)

โซนที่ 5 แยกประตูเมืองถึงบ้านกอก (ถนนบ้านกอก ถนนมิตรภาพหน้าโค้วยู่ฮะ หมู่บ้านบุญสม)

โซนที่ 6 แยกเจริญศรี (ถนนเหล่านาดีตัดทางรถไฟ ชุมชนเหล่านาดี 12)

โซนที่ 7 สนามกีฬาถึงการเคหะ (ซอยเมตตา ชุมชนการเคหะ)

โซนที่ 8 บึงแก่นนคร (รอบบึงแก่นนคร บ้านตูม)

โซนที่ 9 โนนทันอนามัย (ซอยน้ำทิพย์ ชุมชนโนนทันถึงซอยอนามัย)

โซนที่ 10 ในเมือง (ถนนหน้าเมืองจุดห้างแฟรี่ คลองร่องเหมืองหน้าร้านส้มตำอินเตอร์เน็ต)

โซนที่ 11 คุ้มหนองคู (ถนนอาชีวะ ชุมชนคุ้มหนองคู)

ซึ่งทั้ง 11 โซน เทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียมกำลังคน เตรียมเครื่องสูบน้ำ พร้อมแล้ว ทั้งนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตเทศบาลฯ หากท่านเกิดเหตุฉุกเฉิน ประสบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ สามารถติดต่อ ได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น 043 221184 หรือ 199 ต้นไม้ใหญ่ล้ม ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด 043-221184 ป้ายโฆษณาล้ม/ปัญหาน้ำท่วม สำนักการช่าง 043-221578 บ้านเรือนพังเสียหาย สำนักสวัสดิการสังคม 043-271210 ปัญหาการจัดการขยะ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043225514 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261