นครขอนแก่นประชุมคณะทำงานทำแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.

นครขอนแก่นประชุมคณะทำงานทำแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.

เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ตามนโยบาย ป.ป.ช.และ ป.ป.ท. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น

โดยมี นางนันทวัลย์ ไกรศรีวรรณธนะ รองประธานสภาเทศบาลฯ นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานทุกสำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุม

ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (คปท.) กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 ด้วยเหตุนี้เทศบาลนครขอนแก่น จึงประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดทำแผนเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของ อปท.เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ อปท.ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

ทั้งนี้จะได้ประชุมคณะทำงานอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม นี้ เพื่อนำแผนส่งให้กับ ปปช.ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป.