กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

คนที่จะเข้าร่วม: Narong Kerdpool ประยงค์ สุกุมาลย์ ปัญญา ปานเนาว์ Kanjana Somboon Hà Khánh วิศัลยา รบศึก Nuannongporn Sakonsinsiri วัชราภรณ์ จุ้ยแจ้ง Yui Raphiphun Oye Akane สมปอง ภักดีกระโทก